000 บาท เข้ากองทุนให้หมอ และบุคลากรด่านหน้า

เกษตรน่ารู้

ขอชื่นชม ผู้ว่าฯ วีระศักดิ์ บริจ าคเงิ นกว่า 500,000 บาท เข้ากองทุนให้หมอ และบุคลากรด่านหน้า

ผู้ว่าฯวีระศักดิ์ เป็นอีกหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นขวัญใจของพี่น้องชาวไทย จากการที่ท่านเสี ยสละทำประโยชน์ให้แก่สังคมมาตลอดอย่างไม่มีเหน็ดเหนื่อยและย่อท้ อ เพื่อดูแลชาวบ้านในจังหวัดให้ดีที่สุด “…อย่าเลือกทำเฉพาะงานตั ดริบบิ้น คล้องพวงมาลัย ให้โอวาท หรือทอดผ้าบังสุกุล จนลืมไปว่างานในหน้าที่คืออะไร” ล่าสุด ทางนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้เข้าร่วมประชุมหารือความคืบหน้า และแนวทางแก้ไขปั ญห าในการเปิดใช้ศูนย์พักคอยคนสาคร

Read More