อู๊ด เป็นต่อ น้ำใจงาม ขนข้าวส ารอาห ารแห้ง ตระเ ว นแจ กผู้ย ากจ น แถวบ้านตัวเอง

เกษตรน่ารู้

อู๊ด เป็นต่อ น้ำใจงาม ขนข้าวส ารอาห ารแห้ง ตระเ ว นแจ กผู้ย ากจ น แถวบ้านตัวเอง

ขอชื่นชมอู๊ด เป็นต่อ น้ำใจงาม  จากวิ ก ฤ ต cv -19 คนไทยด้วยกันได้ออกมาช่วยเหลือกันอย่ า งมากมายเป็นภาพที่เห็นแล้วตื้นตันใจ จ นต้องกลั้นน้ำต า จ นกระทั่งสถานการณ์การติดเ ชื้ อ cv

Read More