Monday, 17 June 2024

สินเชื่อมายโม mymo ยืมเงิน 10000 ผ่านแอพธนาคารออมสิน วิธีสมัครผ่าน

เปิดขั้นตอนสมัครสินเชื่อมายโม mymo ยืมเงินด่วนผ่านแอพธนาคารออมสิน 10000 บาท กดสมัครได้จากแอปมายโมเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด โดยท่านจะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินที่ใช้งานแอปมายโมมาแล้วเกิน 1 เดือน และมีอายุเกิน 20 ปีด้วยครับ

จองสิทธิผ่านแอปมายโม
วงเงิน 10000 บาท
รับเงินทันทีผ่านบัญชีธนาคารออมสิน
สมัครได้ถึง กันยายน 65
สินเชื่อมายโม ยืมเงินผ่านแอพได้ 10000 บาท
ยืมเงินผ่านแอพออมสินได้วงเงิน 10000 บาท สินเชื่อมายโม 1หมื่นบาท
มาตรการสินเชื่อสู้ภัย มายโม mymo ให้ยืมเงินด่วน 10000 บาท
เป็นสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้มีรายได้ประจำและผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลการะทบ หรือมีรายได้ลดลงในขณะนี้ ธนาคารออมสินได้รับมอบมาตรการมาจากรัฐบาลให้ความช่วยเหลือลูกค้าธนาคารออมสินคนละ 10000 บาท เพียงแต่ต้องเข้าเงื่อนไขของออมสินด้วย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อมายโม mymo ยืมเงินได้ 10000 บาท
เป็นผู้ใช้บริการแอป mymo มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน
อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ สูงสุดไม่เกิน 70 ปี
ไม่เป็นเกษตรกร หรือข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ
เป็นลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ
ไม่เป็นผู้ว่างงาน
ไม่เป็นพนักงาน หรือ ลูกจ้างธนาคารออมสิน
กรณีลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร (ฺฺBureau ภายใน) สถานะต้องไม่เป็น NPLs
ไม่มีบัญชี Write-off นอกระบบ CBS
เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือ เอกสารต่างๆ ที่เกียวข้อง

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อออมสิน สินเชื่อมายโม mymo 10000 บาท
คุณสมบัติผู้กู้เงินผ่านแอปมายโม mymo
วัตถุประสงค์การกู้เงินออมสิน ผ่านแอปมายโม
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือ มีรายได้ลดลงในช่วงที่ผ่านมา

จำนวนเงินให้กู้ยืม
ธนาคารออมสินจะให้เงินกู้ยืมไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่รวมกับสินเชื่อตัวอื่นๆของทางธนาคาร

ระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อหรือเงินกู้ออมสิน
กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ปี โดยท่านจะได้รับการยกเว้นชำระต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก (รวมๆแล้วต้องชำระภายใน 3 ปี)

เช่น สมัครสินเชื่อและได้รับเงินในเดือนมกราคม 2565 ท่านจะชำระเงินงวดแรกในเดือน กรกฏาคม 2565 (หลังจากได้รับอนุมัติ 6 เดือน)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
แบ่งดอกเบี้ยสินเชื่อมายโมออกเป็น 2 ส่วน คือดอกเบี้ยปกติกับดอกเบี้ยผิดนักชำระดังนี้

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate)
ผิดนัดชำระ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด + 0.25% ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ
*อัตรดอกเบี้ย ลดต้นลดดอก

หลักประกันการกู้เงินกับธนาคารออมสิน
หากท่านยื่นกู้ผ่านแอพมายโมจะไม่มีหลักประกัน

ค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้
บัตรประชาชน
ท่านจะต้องป้อนเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และตัวอักษรด้านหลังของบัตรประชาชน

ใช้บัตรประชาชนยืมเงินออมสินได้ 1หมื่นบาท
สินเชื่อออมสินใช้บัตรประชาชนยืมเงินได้
การตรวจสอบข้อมูลเครดิต (Credit Bureau)
ลูกค้าสามารถให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Consent) บน MyMo ด้วยการยินยอมเสมือนการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส OTP
การตรวจสอบข้อมูลเครดิต ธนาคารจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทุกครั้ง โดยระบบจะทำการสิบค้นข้อมูลเครดิตไปยังระบบอินทอร์เน็ตของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB)
สินเชื่อออมสิน สู้ภัย 10000 บาท ตรวจสอบบูโรนะครับ

การแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อ
ระบบธนาคารออมสินจะส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของท่านพร้อมทั้งแจ้งเตือนในแอปมายโมเพื่อให้ท่านรับทราบผลการอนุมัติสินเชื่อ

สินเชื่อออมสิน ยืมเงินธนาคารออมสิน 10000 ผ่านแอปมายโม mymo เวอร์ชั่นใหม่ล่า่สุด
ยืมเงินผ่านแอพมายโม mymo 10000 บาท
ถามตอบ สินเชื่อออมสิน 10000 บาท
สินเชื่อออมสินเช็คบูโรหรือไม่
มีการเช็คข้อมูลเครดิตบูโร

ยื่นกู้ผ่านแอปมายโม กี่วันอนุมัติ
ไม่เกิน 3 วันทำการ (ช้าสุด 7 วัน)

ไม่มีเมนูสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินทำอย่างไร
แนะนำให้ท่านอัปเดตแอปมายโม mymo เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

ไม่ผ่านเกณฑ์อนุมัติสินเชื่อมายโมคืออะไร
ท่านไม่เข้าเงื่อนไขผู้ที่จะได้รับสินเชื่อ mymo เช่น อาจจะมีประวัติทางการเงินไม่ดี หรือไม่อยู่ในกลุ่มอาชีพในเงื่อนไข เป็นต้น

สินเชื่อออมสินหมดเขตสมัครวันไหน
ถึง เดือนกันยายน 2565

อ้างอิง เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือโทร 1143