Thursday, 22 February 2024

กฟภ ให้ผ่อนจ่ายได้แล้ว

เรียกได้ว่าหลายๆคงทราบข่าวแล้วว่ามีประชาชนท่านหนึ่ง ที่ได้ไปจ่ายค่าไฟฟ้ า ที่ตัวเองโดนตั ด

แล้วเข้าไปโวยวาย และ ข่าวหายไป จนตอนนี้ ทางไฟฟ้ า ได้ออกมาตรการ แล้ว ว่า สามารถ

ผ่อนจ่าย ได้โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกมาตรการ ผ่อนชำระค่าไฟ ช่วยเหลือประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบ

 

กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

โดยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย(1.1.1 และ 1.1.2) และประเภทกิจการขนาดเล็ก(2) ที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระมากกว่า 1 เดือน

สามารถขอทยอยชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือน ได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

 

และตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถชำระค่าไฟฟ้าบางเดือนผ่าน PEA Smart Plus หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11

นอกจากนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่

โดยเตรียมเอกสารประกอบการขอผ่อนชำระดังนี้

 

บัตรประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระหรือผู้รับมอบอำนาจ (ใช้ในการตรวจสอบ)

หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (พร้อมลงนามรับรอง)

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าว (เฉพาะนิติบุคคล)

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center

ตลอด 24 ชั่วโมง และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่