Thursday, 22 February 2024

ขั้นตอนการจองสิทธิ์ และการสมัครสินเชื่อห่วงใย

จากรณีที่ทาง ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียน เงินให้กู้ยืม สำหรับสินเชื่อห่วงใย เพื่อยื่นขอกู้เงินรายละ 10,000 บาท การยื่นขอสินเชื่อห่วงใย ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันและไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ โดยทาง ธนาคารออมสิน มีเงื่อนไขต้องลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใย เพื่อยื่นกู้ได้ที่แอปพลิเคชั่น MyMo เท่านั้น

รายละเอียดและขั้นตอนลงทะเบียน มีดังนี้
ขั้นตอนลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใยบนแอป MyMo

1. ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนและสมุดบัญชีในการสมัครใช้บริการ

2. ต้องสมัครด้วยตนเอง สำหรับผู้ถือบัตรเดบิตธนาคารออมสิน

ขั้นตอนการเปิดใช้งานแอป MyMo ด้วยบัตรเดบิตธนาคารออมสิน

เลือกวิธีการสมัคร กดที่ “บัตรเดบิต”
อ่านเงื่อนไขบัญชีหลักการสมัคร MyMo แล้วกด “ถัดไป”
กรอกหมายเลขบัตรเดบิต
กรอกเลข “PIN” บัตรเดบิต
ตรวจสอบข้อมูล และ เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัคร MyMo แล้วกด “ถัดไป”
เพื่อรับรหัส OTP เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ MyMo
เงื่อนไขขอสินเชื่อห่วงใย

มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์, สัญชาติไทย
วงเงินให้กู้ยืม รายละไม่เกิน 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35% ต่อเดือน
ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันและไม่ต้องมีหลักประกันการกู้
ไม่ต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก
ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 2 ปี
ยื่นกู้ผ่านทางแอป MyMo เท่านั้น

วิธีขอสินเชื่อห่วงใยผ่านแอป MyMo มี 2 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ โดยระบบจะกำหนดวันที่นัดหมายให้ลูกค้าล็อกอินเข้าแอปเพื่อกดยื่นขอกู้อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 2 กดยื่นขอกู้ผ่านแอป ตามกำหนดวันที่นัดหมายไว้

สำหรับผู้ที่สนใจสินเชื่อห่วงใย เงินให้กู้ยืม สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมการสมัครใช้บริการ MyMo ได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือติดต่อ Call Center โทร. 1115

ที่มา : ธนาคารออมสิน