Sunday, 28 May 2023

ลูกจะเป็นอย่างไร พระท่านว่าอยู่ที่พรจากพ่อแม่ ปากของพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้ว

14 Apr 2022
210

สวัสดีครับ วันนี้แอดมินมีสาระความรู้ดีๆมาฝากครับ พ่อแม่ถือเป็นพระอรหันต์ในบ้าน พระท่านว่าแม้การทำบุญตักบาตร 100 ครั้ง ก็ยังไม่เท่ากับการที่เราทำบุญกับพ่อแม่ของเราเพียงครั้งเดียว และที่สำคัญทำแล้วทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมาก

ในการเลี้ยงดูบุตรหลานให้เจริญเติบโตนั้น คนที่ดูแล ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่นอกจาก จะจัดสรรให้คนเราโตมาพร้อมกับปัจจัยแล้ว คนที่เลี้ยงดูจะต้องให้ความสำคัญกับการอบรมเลี้ยงดูด้วย

เพื่อให้บุตรหลานเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ ที่สามารถวัดได้ ประเมินได้จากมโน กรรมวจีกรรม และกายกรรมนั่นคือคนอบรมสั่งสอนต้องให้บุตรหลานเติบโตมาเป็นคนที่คิดดี พูดดี และกระทำดี ทำตัวเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับตนเอง

พระโอวาทอันทรงคุณค่าโดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก: การทำดีต้องไม่มีพอ ต้องทำให้ยิ่งขึ้นอยู่เสมอ เพราะไม่มีใครอาจประมาณได้ว่า แม้จะได้อุปสมบทเป็นภิกษุรักษาศีล 227 ข้อ ไม่เคยขาด ไม่ด่างพร้อยมานานถึง 100 ปี ก็ยังได้บุญกุศลน้อยกว่าผู้ที่ทำสมาธิเพียงให้จิตสงบนานเพียงชั่วไก่กระพือปีก ช้างกระดิกหู

“การเอาใจ” ไม่ใช่ “กตัญญูกตเวที” “การเอาใจ” นั้นเป็นไปได้ทั้งทาง “ที่ควรและไม่ควร” แต่การแสดง “กตัญญูกตเวที” นั้น เป็นไปได้ใน “ทางดีทางเดียว” ผู้มีพระคุณทำไม่ดีไม่ชอบ

จะแสดงกตัญญูกตเวที ต้องช่วยวิธีใดก็ตามเพื่อให้เลิกทำเช่นนั้น ไม่จำเป็นจะต้องให้ถูกใจอย่างเดียว จะขัดใจบ้างหรือแม้จะขัดใจอย่างยิ่งก็ควรทำ หากด้วยการทำเช่นนั้นจะสามารถช่วยให้ผู้มีพระคุณหยุดทำไม่ดี หันมาทำดีได้ ไม่มีการตอบแทนพระคุณใดจะงดงามเท่า การช่วยให้ท่านมีโอกาส “ได้ทำดีทำชอบ”

สำหรับครอบครัว สำหรับสังคม และสำหรับประเทศชาติพรจากปากพ่อแม่นั้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก และมีพลังส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น เพราะอย่างนี้ในการอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้ง พ ร ะ ท่านจึ ง ใ ห้อุทิศบุญหรือเชื่อมบุญส่งให้ พ่อกับแม่ก่อน

ด้วยบทอุทิศบุญที่ว่า “อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร” ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขดูแล ท่านอย่างดีพร้อมสมบูรณ์ทุกวันแล้ว จึงค่อยไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ

หากไม่บูชาพ่อแม่ ไม่ตอบ แทนพระคุณและทำสิ่งที่ไม่ดีกับท่านทั้งกาย วาจา ใจ บอกได้คำเดียวว่า ต่อให้พบสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ที่สุดตรงหน้าก็ ยากที่จะสำเร็จได้ สำหรับท่านที่พ่อแม่ได้ล่วงลับไปแล้วให้สร้างบุญอุทิศให้กับท่าน ให้เจาะจงระบุชื่อท่านด้วยรวมถึงบิดามารดาในอดีตชาติ

ที่เราไม่รู้ว่าเป็นท่านใดบ้าง ให้กล่าวรวมๆ ไปว่า “และบิดามารดา บรรพบุรุษในทุกภพชาติ” ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าใครได้ทำ และทำบ่อยๆ จะเปิดทางบุญทั้งหมด ปิด ก ร ร ม ไม่ดีหนุน ให้บุญนั้นส่งผลเต็มที่

เคยได้ยินคำกล่าวนี้หรือไม่ เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินสำนวนที่ว่า ทำบุญตักบาตรร้อยครั้ง ไม่เท่าทำบุญกับบิดามารดาเพียงครั้งเดียว อาจมีหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงกล่าวเช่นนั้น จริงๆแล้วการทำบุญตักบาตรเป็นสิ่งที่ดี

แต่การทำบุญไม่ได้จำกัดว่าจะต้องตักบาตรเท่านั้นถึงจะได้บุญ หลายคนเข้าใจผิ ดเวลาทำบุญส่วนใหญ่จะนึกถึงเฉพาะการตักบาตร

จนบางครั้งหลายท่านอาจลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วเราทุกคนล้วนมี พ ร ะในบ้าน ซึ่งพ ร ะในบ้านในที่นี้หมายถึง พ่อกับแม่ หรือบุพก รีที่เลี้ยงดูท่านมา ฉะนั้นการทำบุญกับบุพการีจึง ไ ด้บุญกุศลมากนั่นเอง

ทำบุญมามากมาย แต่ทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลย บางคนทำบุญมากมาย แต่ไม่เคยหยิบยื่นอะไรให้บิดามารดาเลย ข้าวสักจานไม่เคยตักให้ท่านทาน อาหารสักอย่างไม่เคยทำให้ท่านกิน อย่างนี้แล้วบุญกุศลจะเกิดได้อย่างไร พ ร ะในบ้านคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรศักดิ์สิทธิ์ที่ดี

ที่ประประเสริฐที่สุดคือพรที่กล่าวออกจากปากท่าน ฉะนั้นหากอ ยา กทำบุญ อยากได้บุญอยากขอพร ใ ห้ชีวิตเป็นไปตามที่หวัง ไม่จำเป็นต้องไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน

เริ่มจากการทำบุญกับบุพกาารีของท่านก่อ น เ พราะท่านคือผู้มี พ ร ะคุณ พรของท่านย่อม ศักดิ์สิทธิ์ กว่าพรใด เมื่อ ดูแลท่านเพรียบพร้อมสมบูรณ์แล้วจึงค่อยไปทำบุญที่อื่น หากบุตรหลานคนไหนที่ไม่ค่อยได้ดูแลท่านเลย

อยากให้ตระหนักถึงจุดนี้ จุดที่ท่านยังอยู่กับคุณ ขอให้ดูแลท่านและทำ บุญกับพระ ในบ้านก่อนอย่ามัวแต่แสวงหาพรวิเศษ วัตถุนิยมจากที่อื่นใด เพราะไม่มี ประโยชน์อะไรหากลืม ทำบุญ กับพ ร ะในบ้าน

ความกตัญู เป็นคุณธรรมของคนอันดับแรก ที่ควรกระทํา ผู้ที่เป็นลูกควรให้ความเคารพต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณเด็กในยุคสมัยปัจจุบันคิดถึงพ่อแม่น้อยลง ละทิ้งพ่อแม่ให้อยู่เดียวดายมากขึ้น วันนี้เรื่องที่อยากรู้ขอนำเสนอ วิธีสอนลูกให้เป็น คนกตัญูมีอะไรบ้าง ไปดูกันครับ

ข้อที่1 เราควรคิดว่าการตัญูต่อพ่อแม่ เป็นเรื่องสําคัญทีสุดในชีวิตและปฏิบัติจนเป็นเรื่องปกติ เมื่อลูกเห็นลูกจะ ทําตาม

ข้อที่2 การดูแลพ่อแม่ไม่ใช่การให้เงิน หรืออาหารการกินเพียงอย่างแต่จําเป็นต้องดูแลด้านจิตใจให้พ่อแม่มี ความสุข แสดงสีหน้าทีดีต่อพ่อแม่ เมื่อลูกเห็นลูกจะทําตาม

ข้อที่3 เป็นคนทีมีประโยชน์ต่อสังคม การทีเรามีประโยชน์ต่อสังคม ช่วยให้สังคมดีขึ้นก็เป็นการสร้างชื่อเสียง และแสดงความกตัญูให้กับพ่อแม่อีกทางหนึง เมื่อลูกเห็นลูกจะทําตาม

ข้อที่4 ในวันเกิดของเราควรพาลูกๆ ไปกราบพ่อแม่ทุกปี และสอนให้ลูกรู้ว่าวันนี้ไม่ใช่วันทีจะจัดงานรื่นเริงแต่เป็นวันทีแม่ใกล้ความตายมากที่สุด ในการคลอดลูกออกมา เป็นวันทีแม่เจ็บมากที่สุดแต่พอได้เห็นหน้าลูก ความเจ็บ..ก็มลายหายสิ้น ควรกระทําทุกๆปีเมือลูกเห็นลูกจะทําตาม

ข้อที่5 หากมีพี่น้องไม่ควรทะเลาะกัน พี่เอ็นดูน้อง น้องเคารพพี่ เท่านีก็คือการตัญู เมื่อลูกเห็นลูกจะทําตาม

ข้อที่6 ไม่ว่าพ่อแม่ จะโกรธเราด้วยเพราะเหตุใดก็ตามเราควรให้อภัยท่านเสมอ ไม่เก็บมาคิดน้อยใจหรือ เสียใจ เมื่อลูกเห็นลูกจะทําตาม

ข้อที่7 ลูกสะใภ้หรือลูกเขย ควรปฏิบัติต่อพ่อแม่สามี พ่อแม่ภรรยาเหมือนพ่อแม่ของตน แสดงออกด้วยสีหน้าที่ ดี เมื่อลูกเห็นลูกจะทําตาม

ข้อที่8 อย่าให้ท่านจากไปแล้วค่อยคิดทีจะดูแลท่าน เอาของดีๆมาเซ่นไหว้ท่าน ก็จะช้าเกินไปถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิต ควรทีจะปฏิบัติดูแลท่านเป็นอย่างดี เมื่อลูกเห็นลูกจะทําตาม

ข้อที่9 แม้หากเราลําบาก ทุกข์ยาก ก็ยังต้องคอยดูแลพ่อแม่ให้ดีถึงที่สุด เมื่อลูกเห็นลูกจะทําตาม

ข้อที่10 สุดท้ายการสอนลูกให้ได้ผลดีทีสุด คือ การทําให้ลูกเห็นเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต, การดูแลพ่อแม่ และการตอบแทนผู้มีพระคุณ เมื่อลูกเห็น ลูกจะทําตาม

Facebook Comments