Wednesday, 27 September 2023

ชื่นชมสาวคนเก่งเรียนจบนิติศาสตร์ คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 ในวัย 18 ปี

08 Apr 2022
327

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

อีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกพูดถึงเป็นอย่ างมาก เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก PR Ramkhamhaeng University ของฝ่ายประช าสัมพั นธ์ มหาวิทย าลัยรามคำแหง มีการโพสต์เรื่องราวน่ายินดีและน่าภูมิใจ ของนางสาวเอษรา ขุนทอง หรือ นุ่น ที่สามารถเรียนจบปริญญ าตรี ได้รับเ กียรตินิยมอันดั บ 1 เป็นนิติศ าสตรบัณฑิต คณะนิติศ าสตร์ มหาวิทย าลัยรามคำแหง ทั้งที่อายุ 18 ปีเท่านั้น

น้องนุ่น ได้สอบเทียบหลักสู ตรการศึกษานอกโ ร งเรียนในระดั บมัธยมปลายของสหรั ฐอเมริกา GED โดยใช้เวลาทั้งสิ้ น 3 ปี นอกจากนี้ ยังผ่านการรอบรมวิช าทนายความแห่งสภาทนายความรุ่นที่ 54 สอบเนติบัณฑิตไทยสมัยที่ 73 โดยสอบไ ล่ได้ลำดั บที่ 3

เมื่ออายุ 19 ปี อีกด้วย สมัยที่น้องนุ่นเป็นนักศึกษา ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทย าลัยไปแข่งขันรายการต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ แข่งขันอนุญ าโตตุลาการ ระหว่างประเทศ Willem C. Vis(East) International Commercial Arbitration Moot ณ เขตบริห าร การปกครองพิเ ศ ษฮ่องกง สาธารณรั ฐประช าช นจีน

แข่งขันแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจา ณ ศ าลทรัพย์สินทางปัญญ าและการค้า ระหว่างประเทศกลาง ผ่านเข้ารอบชิ งชนะเลิศ เป็นนักศึกษาคณะนิติศ าสตร์ ม.รามคำแหง ที่ผ่านการอบรม “ประกาศนียบั ต รชั้นสูง ว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญ า” จัดโดยสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา น้องนุ่น ได้บอกว่า มหาวิทย าลัยให้อิสระ ในการวางแผนการเรียน

การจัดเวลาของตัวเองจึงสำคัญมาก ต้องวางแผนว่าแต่ละวันจะทำอะไร เพื่อให้มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ และมีเวลาเรียนอย่ างสมดุลได้ เรื่องการลงทะเบียน จะดูรหัสวิช า วันเวลาเรียน และวันสอบไม่ให้ช นกันหรือติดกันมากเกินไป

โดยลงทั้งเทอมปกติและซัมเมอร์ เข้าห้องเรียนทุ กคาบ ทุ กเซคชั่น เพราะถึงแม้เ นื้ อหาที่เรียนทั้งสองเซคชั่นจะมีเ นื้ อหาคล้ายกัน แต่วิธีการสอนของอาจารย์จะต่างกัน ทำให้ได้ความรู้และมุมมองที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีโอกาสทบทวนเ นื้ อหาด้วย ส่วนหลังค าบเรียน จะเก็บข้อสงสัยไปถามอาจารย์ หรือถ้าอ่านแล้วเจอประเ ด็ นสงสัยจะจดไว้นำมาถามอาจารย์ในค าบเรียนเสมอ ถ้าหากค าบไหนไม่ได้เข้าเรียนก็จะดูย้อนหลังให้ครบ เพื่อจดเลกเชอร์ให้ทันในทุ กบทเรียน

ที่มา : Ramkhamhaeng  เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments