เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บ าท ครอบครัวละไม่เกิน 20,000 บ าท

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

ตรวจสอบการประกันร ายได้เกษตรกร ตรวจสอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บ าท โอนเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าว โครงการประกันร ายได้ชาวนาปีที่ผลิต 2064/65 ชาวนามารับค่าชดเชยส่วนต่างราคาข้าวหรือประกันราคาข้าว ตามโครงการประกันร ายได้ชาวนารอบแรก 204/22 ผลผลิตคึกคัก บางคนนำเงินที่ได้ไปชำระห นี้ค่าปุ๋ยและยารั กษาโ ร ค ที่มันแพงขึ้นทุ กวัน พร้อมขอรัฐบาลช่วยขึ้นราคาข้าวเพราะปุ๋ยแพงมาก

นักข่าวร ายงานบรรยากาศที่ ธ.ก.ส. สาขาพิษณุโลก พบว่าชาวนา นำสมุดบัญชีธนาคารไปถอนเงิน และปรับสมุดบัญชี หลังได้รับเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าวหรือเงินประกันราคาข้าว ตามโครงการประกันร ายได้ชาวนาปีที่ผลิต 204/22 รอบที่ 1 (งวดแรกและงวดที่ 2) ตามมาตรการของรัฐบาล โครงการประกันร ายได้ชาวนา ปีการผลิต 204/22

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาพิษณุโลก โอนเงิน 36 ล้านบ าท เพื่อชดเชยส่วนต่างราคาภายใต้โครงการประกันร ายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2064/22 แต่จังหวัดพิษณุโลกได้รับเงินก้อน จำนวนเงินกว่า 810 ล้านบ าท ได้แจ กจ่ายให้กับสำนักงาน ธ.ก.ส. ทั้ง 9 อำเภอและ 15 สาขา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 2 งวด ซึ่งเป็นงวดแรกสำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคม 2564 . งวดที่ 2 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวไม่เกิน 15 – 21 ตุลาคม 2564

ขอขอบคุณที่มา siamstreet.info  เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments