Sunday, 26 March 2023

ร่วมอนุโมทนาบุญ ถวายปัจจัย 2แสนบ าท ซื้อที่ดินมอบให้วัดป่าพระเจ้าอุทุมพร

07 Nov 2021
143

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

#บุญเพิ่มที่ดินวัดป่าพระเจ้าอุทุมพร วันนี้ได้โฉนดสองแปลงส่วนด้านทิศตะวันออกของวัดป่าพระเจ้าอุทุมพร โดยมีมหาอุบาสิกาคุณแม่นพวรรณ เอี่ยมทองคืน ได้ถวายปัจจัย200,000บ าทร่วมกับปัจจัยคณะศรัทธาผู้ที่ร่วมบุญซื้อที่ดินอีก200,000บ าท บัดนี้โฉนดที่ดินทางวัดได้รับมอบเก็บไว้เป็นสมบัติของพระศาสนาวัดป่าพระเจ้าอุทุมพรต่อไป

การถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้น เป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุท านที่มีอานิสงส์มาก และผู้ที่ทำบุญถวายที่ดินนี้ นับว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเพราะผลทุ กอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ โบสถ์ วิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุ กๆ องค์ในวัด ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวง ที่จะเกิดขึ้นในศาสนา หลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุ กอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้ เป็นผู้สร้างถวาย

โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้น ได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล อันมีพระโสดาบันเป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพุทธศาสนาแห่งนั้น ก็จักได้รับอานิสงส์ดังกล่าวด้วย ยังจะเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้น เจริญด้วยทางโลกและทางธรรม ยิ่งๆ ขึ้นไป หากจักปรารถนาพระนิพพานในปัจจุบันชาติก็มิใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ฯ

ขอขอบคุณที่มา สุรชัย ปิยะลังกา  เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments