Monday, 25 September 2023

สาธุบุญพร้อมกัน คุณแม่กรองมณี บริจาค 1 ล้าน ร่วมสร้างวิหารพระนอนวัดป่าภูผาสูง

24 Aug 2021
328

สาธุกับคุณแม่กรองมณี ดุจจานุทัศน์ ประธานกรรมกการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 5 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ คุณแม่ผู้มีจิตใจเป็นบุญมากร่วมสร้างวิหารพระนอนฯถวายปัจจัยเดือนละ 100,000 บาท จนกว่าจะครบ 1,000,000 บาท สาธุ

คุณแม่กรองมณี ดุจจานุทัศน์ ท่านจะมักทำบุญสร้างกุ ศ ลอยู่เรื่อยมา ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรง บุญกุ ศ ลหนุนนำสาธุๆๆ ร่วมทำบุญสร้างวิหารพระนอน เพื่อประดิษฐานองค์พระนอน สาธุบุญใหญ่

บุญกุศลผู้ที่สร้างโบสถ์ถวายพระสงฆ์จึงได้บุญกุศลมากมาย ทั้งชาตินี้และชาติหน้า กล่าวคือ ชาตินี้ผู้มีศีลเป็นพื้นฐานที่ถวายโรงอุโบสถ ย่อมได้ความปลื้มปีติสุขอย่างสูง เมื่อได้ทราบว่า พระสงฆ์ได้ใช้โรงอุโบสถที่ตนสร้างถวายอย่างคุ้มค่า เกียรติคุณของผู้ถวายย่อมฟุ้งขจรไกล

ผู้ถวายย่อมได้สดับพระธรรมเทศนา เพิ่มพูน ศีล สมาธิ ปัญญา ทำให้จิตใจสะอาด สว่างสงบสุขได้มากขึ้น แม้จะสิ้นชีพก็ไม่หลงทำกาลกิริยา ย่อมมีอารมณ์ยึดมั่นในกุศลเป็นอาสันนกรรมที่ดี ชาติหน้า ถ้าผู้ถวายโรงอุโบสถ ยังมีกิเลสอยู่ถึงแก่กรรมลง

เขาย่อมได้ไปเกิดในกำเนิดที่ดี มีความสะดวกสบาย ที่เรียกว่า สุคติโลกสวรรค์ อันเพียบพร้อมด้วยสิ่งที่ประเสริฐ ที่พึงพอใจ อันเป็นฝ่ายโลกิยสมบัติ และจะได้บรรลุคุณธรรมต่างๆ อาทิ ฌาน อภิญญา อริยมรรค อริยผล และกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุด

“บุญที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างโบสถ์อีกอย่างหนึ่ง คือการทำบุญที่เกี่ยวกับการปิดทองฝังลูกนิมิต เพราะเป็นการทำบุญของชาวพุทธที่มีความเชื่อว่า ได้อานิสงส์มหาศาล วัดต่างๆ จะจัดงานผูกพัทธสีมา หรือฝังลูกนิมิตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

เมื่อมีการสร้างพระอุโบสถ แม้จะขยายขอบเขตก็เป็นเวลานานมาก เชื่อกันว่า ใครที่ทำบุญจะได้อานิสงส์มาก ในอรรถกถาบาลีกล่าวถึงอานิสงส์ในการผูกพัทธสีมาไว้ ๖ ประการ คือ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทุกชาติ ปราศจากอุปัทวะทั้งหลาย

ไม่เกิดในตระกูลต่ำ หากเกิดในโลกมนุษย์จะเป็นท้าวพระยามหากษัตริย์ หากเกิดในเทวโลกจะเป็นท้าวสักกเทวราช สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีผิวพรรณผ่องใส และอายุยืน เหล่านี้เป็นความเชื่อในเรื่องผลบุญในชาตินี้ และชาติหน้า นั่นเอง” พระราชธรรมวาที กล่าว

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ขอบคุณที่มา : วัดป่าภูผาสูง

Facebook Comments