Thursday, 8 December 2022

มหาเศรษฐีพันล้านละทางโลกสล ะสมบัติ บวชวัดในชนบท ถวายที่ดินสร้างวัดกว่า ๓๒๗ ไร่

12 Dec 2020
778

บางครั้งความสำเร็ จสูงสุดในชีวิตของแต่ละคนอาจแต่ต่างกัน บางคนอย ากมีทรั พย์สินเงินทองมากมาย บางคนชอบอยู่แบบพอเพียงเป็นคนธรรมดา บางคนไฝ่หาเส้นทางธรรมะ ดั่งเช่นเรื่องราวมหาเศรษฐีพันล้านท่านนี้

คุณประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ มหาเศรษฐีพันล้าน ได้ค้นพบความสุ ขที่แม้จริง ที่ไม่ใช่บ้านหลังใหญ่ บริวาร เงินทองมากมาย ตั ดสินใจหันหลังให้ทางโลกละทิ้งทรัพย์สบัติมากมาย เพื่อบวชเป็นพระภิกษุในวัดที่กันด าร ต้องดูแลตัวเองทุ กอย่ าง ทำทุ กอย่ างด้วยตัวท่านเองเส้นทางแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าน่าจะคือความสุ ขบริสุทธิ์ที่แท้จริง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Winvestment ซึ่งเป็น Holding Company ของตระกูลภัทรประสิทธิ์ และธุรกิจโรงแรม และท่าจอดเรือ ได้แก่ โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ท่าจอดเรือยอชต์ เฮเว่น ธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม และห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ส่วนธุรกิจค้าส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมืองธุรกิจการผลิต บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด และ ท่าเรือน้ำลึ กสงขลา และภูเก็ต

เมื่อครั้งปี ๒๕๔๘ คุณนงลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์ และเครือญ าติ ขอบริจา ค ที่ดิน ๓๒๗ ไร่ ในพื้นที่ตำบลนครสวรรค์ออกเพื่อใช้ในกิจการพระพุทธศาสนา ตามเจตนารมณ์ของคุณวิศ าล ภัทรประสิทธิ์ ที่ได้จากไปซึ่งต่อมาคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนราชการ

ผู้แทนชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีจิตศรัทธาได้พร้อมใจกันจัดทำโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ขึ้นเพื่อใช้ที่ดินแปลงนี้ให้เกิดประโยชน์อย่ างสูง ต่อประเทศช าติ ต่อพระพุทธศาสนา และประช าชนทั่วไป นอกจากนี้ได้มีการ สร้างกุฏิกัมมัฏฐานในบริเวณวัดโดยมีผู้มีจิตศรัทธาเป็นผู้บ ริ จ า คแล้วเสร็จอีกจำนวนหลายหลัง

การบวชเป็นเรื่องของการสะสมของแต่ละบุคคลจริงๆ  และไม่ใช่เป็นการห นี เอาตัวร อ ด  บุคคลผู้ที่จะบวชในพระพุทธศาสนา  จึงเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในพระธรรมวินัยที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มีอัธยาศัยน้อมไปในความเป็นบรรพชิตเห็นประโยชน์ของการขั ดเกลากิเ ล สที่มีเป็นอย่างมาก  ในเพศของบรรพชิตซึ่งเป็นเพศที่สูงกว่าคฤหัสถ์ โดยเห็นว่าอยู่ครองเรือนของคฤหัสถ์เป็นที่หลั่งไหลมาของอกุศลธรรมทั้งหลาย  แล้วจึงสละทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งสู่ความเป็นบรรพชิต  ซึ่งเป็นอัธยาศัยของบุคคลนั้นจริงๆ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

ขอขอบคุณข้อมูล onab thodsanon

เรียบเรียง 1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments