Thursday, 21 September 2023

คู่ชีวิ ต ไม่ไ ด้หวั งว่า ต้อ งดี ที่ สุ ด ขอแค่เข้าใจ ไม่ทิ้ งกัน แ ค่นี้ก็ พ อ

01 Sep 2022
8225

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแล้ว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

ถือเป็นอีกหนึ่ งบทความที่ให้ข้ อคิ ดได้ดีมากๆ สำหรับคู่ รักหลายๆคน แม้นมี วาสนา คู่ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุด ขอแค่มี คู่ชีวิตที่เข้าใจกัน แค่นี้ก็พอ ไม่หวังมีอัครสถาน หลังโต ขอแค่มีบ้านแสนสงบสุขมั่นคง หากแต่ แข็ งแรง อบอุ่ น ด้ วยควา มรักใค ร่ กลมเกลียว ไม่หวังบ้านสวยงาม เลิศหรู ห ากแต่งามหมดจรด ด้วยจิตใจ ของครอบครัว ที่ปรารถนาดีต่ อกัน

ไม่หวั งพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อม แห่งสวนสวรรค์ หากแต่ เป็นสังคม เอื้อเฟื้อรายล้อมด้ว ย เพื่อนบ้านที่เป็ นมิ ตร ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกันไม่หวังว่า ต้อ งดีที่สุ ด หากแต่ดีส มกัน ศี ลเสมอกั น ไม่หวังว่า ส วยหล่อลากดิน หากแต่เดิน ไปด้วยกัน แล้ วส่งเสริม ไม่หวังเป็ นช้างเท้าหน้าเท้าหลัง หากแต่เดินเคียงกันไป ในทุกวันดีร้ายด้ว ยรอ ยยิ้ม

ขอแ ค่มี งานที่รักเป็นเสาหลั กรายได้ ไม่หวังงานที่มีหน้ามีตาอวดใครๆ หากแต่เป็นงานที่ทำแล้ว มีความสุ ขนายดี เพื่อนดีลูกน้องดี ไม่หวั งรายได้ มหาศาลหากแต่สมความสามารถติดตัวเลี้ยงดูครอบครั วได้สำคัญ คือ ไม่มีห นี้ สิ น จากสินทรัพย์ เสื่อม ร า ค า เพื่อรักษ าหน้าตาในสังคม บั้นปลายแห่ งชีวิตขอแค่มีที่สุขภาพดี ไม่หวังปั้นปลายประสบความสำเร็จเป็นตำนาน หากแต่มีสุขภ าพ ที่ดีตามวัย ไม่มี โ ร ค ภั ย ไ ข้เ จ็ บ ท ร ม านตัวเอง และ คนรอบข้าง ไม่หวังลูกหลานคลานหมอบรอรับมรดกสมบัติเอาหน้า หากแต่ลูกหลานรักรู้คุณ น้อมรับมรดกแห่งวาสนา ต่ อไปเป็นมรดกล้ำค่า

ข อแค่ลูกเป็นคน ดีของสังคม ไม่หวังยัดเยียดให้ลูกเป็นที่หนึ่งในทุกด้าน หากแต่มีปัญญา เอาตัวรอดเลี้ยงดูตัวเ องได้ ไม่หวังให้ลู กโด ดเด่นนำสมัยหากแต่อ่อนน้อม ถ่อมตน รู้กาลเทศะ มี ม า ร ย า ท จนใครๆ ที่ได้รู้จักเมตตา เอ็นดู และ สำคัญ คือ มีปัญญาแยกแย ะชั่ว-ดี อ ย่ า ให้ใคร ว่ามา ถึงพ่อแม่ว่า ไม่สั่ งส อน

สุดท้ายหากยังเหลือ วาสนา หากแต่ลมหายใจสุ ดท้าย ที่สงบ พร้อมหน้าลูก หลานล่ำลา ตั้งจิตอธิษฐาน จะทำให้ได้ ดั่งหวัง ด้วยข อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นองค์พย า นในความมุ่งมั่น ตั้งใจกราบ พระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แนะเข็มทิศนำทางไปสู่วาสนา มิหวังปาฏิหาริย์ แห่งคุณวิเศษคุณพ ระ ซึ่งบทสรุปแห่ ง การ มี หรือ ไม่มี วาสนา นั้นไซร้ เราทุกคนล้วน เลื อกได้เอง ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่

“มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

ขอบคุณที่มา ให้ ค ว า มรู้.ค อม เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments