Thursday, 30 March 2023

การเพาะเลี้ยงปลากระทิงลาย ปลาหาย าก ยิ่งสวยยิ่งราคาแพง

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

วิธีการเพาะเลี้ยงปลากระทิงลาย ปลาหาย าก รสชาติอร่อย ราคาแพง

ปลากระทิงลาย ลักษณะทางชีววิทย า

ปลากระทิงลาย ชื่อสามัญ Armed Spiny Eel ชื่อวิทย าศาสตร์ Mastacembelus armatus รูปร่าง คล้ายปลาไหลแต่ลำตัวแบนข้าง มีเกล็ดเล็กละเอียดบนลำตัวและหัวด้านบนมีสีน้ำต าลเข้มมีแถบสีดำเป็นเส้นคดเคี้ยวตั้งแต่บริเวณนัยน์ต าจ นถึงฐานครีบหาง

เส้นแถบนี้จะประแต้มไปจ นถึงครีบหลังและครีบก้นปากเล็ก ฟันซี่เล็ก ลักษณะของจะงอยปากย าวดูคล้ายงวง ช่องเหงือกแคบเล็ก อยู่ค่อนไปทางตอนใต้ของส่วนหัว ครีบหลัง ครีบหาง และครีบก้นเชื่อมติดกัน บริเวณหน้าครีบหลังและครีบท้องมีก้านครีบเดี่ยว ที่เปนหนามแข็งปลายแหลม ไม่มีครีบท้อง พบในแม่น้ำ ห น อ งบึงและอ่างเก็บน้ำทั่วทุกภาค กินแมลง ลูกกุ้ง ลูกกบและปลาอื่นๆ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า (กรมประมง, 2535)

วิธีการเพาะพั น ธุ์ปลากระทิงลาย

การเลี้ยงพ่อแม่พั น ธุ์

ปลากระทิงที่รวบรวมจ า กธรรมชาติจะตื่นตกใจง่าย ใช้เวลาประมาณ 4 เดือน จึงจะยอมรับอาหาร ที่ฝึกให้กินเป็นอย่างดี โดยอาหารที่ให้เป็นลูกปลาตะเพียนข าว,ปลายี่สกเทศ ขนาดประมาณ 2–3 เซนติเมตร และพ่อแม่พั น ธุ์ปลามีความสมบูรณ์เพศพร้อมที่จะทำการผ ส มพั น ธุ์ ได้ในเดือนกันย ายน โดยการตรวจสอบลักษณะภายนอก แม่ปลาดูลักษณะส่วนท้องอูมเป่ง ผนังท้องบ างและนิ่ม ช่องเ พ ศข ย า ย พ่อปลาเมื่อรีดที่ท้องจะมีน้ำเ ชื้ อไหลออกมา

การฉีดฮ อ ร์ โ ม นผ ส มเทียม

ปลากระทิงลายสามารถเพาะพันธุ์ได้โดยวิธีการฉีดฮอร์โมนผ ส มเทียม อัตราการใช้ฮ อ ร์โ ม นเป็นดังนี้ แม่พั น ธุ์ปลา แบ่งฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 8 ชั่วโมง ครั้งที่ 1 ฉีด 20 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ครั้งที่ 2 ฉีด 30 ไมโครกรัม/กิโลกรัม และทั้ง 2 ครั้งฉีดร่วมกับย าเสริมฤ ท ธิ์ 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พ่อพั น ธุ์ปลาฉีดพร้อมกับแม่พั น ธุ์ปลาครั้งที่ 2 ในอัตรา 10ไมโครกรัม/กิโลกรัมร่วมกับ ย าเ ส ริ มฤ ท ธิ์ 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

หลังจ า กฉีดฮ อ ร์โ ม นสังเคราะห์ครั้งที่ 2 แล้วประมาณ 37–41 ชั่วโมง จะสามารถรีดไข่จ า กแม่ปลาได้ ไข่ปลากระทิงลายเป็นแบบจมติดสีเหลืองอ่อน

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 มิลลิเมตร ซึ่งไข่ 1 กรัม จะมีปริมาณไข่ประมาณ 78 ฟอง หลังจ า ก รี ดไข่แล้วจะรีดน้ำเ ชื้ อลงผสมกับไข่ น้ำเ ชื้ อมีสีข าวขุ่น การผ ส มเทียมใช้วิธีแห้งแบบดัดแปลง(modified dry method)

ไข่ปลากระทิงลายสามารถฟักได้ในถาดฟักไข่ปลานิล โดยโรยไข่ลงไปบ างๆ เปิดน้ำให้กระแสน้ำไหลตลอดเวลา หลังจ า กรีดไข่ผสมกับน้ำเ ชื้ อแล้ว

ไข่จะฟักเป็นตัวในเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง มีอัตราการปฏิสนธิร้อยละ 95 – 97 อัตราการฟักร้อยละ 80–90 และอัตรารอดของลูกปลาร้อยละ 94–95 ที่อุณหภูมิน้ำ 26–27 องศาเซลเซียส โดยหลังจ า กฟักเป็นตัวจ นลูกปลาถุงไข่แดงยุบหมดใช้เวลา 7–9 วันที่อุณหภูมิน้ำ 25–26 องศาเซลเซียส

ลักษณะท้องและช่องเ พ ศของแม่ปลา

รั งไ ข่และถุงน้ำเ ชื้ อปลากระทิงลาย

รีดไข่จ า กแม่พั น ธุ์ปลา

รีดน้ำเ ชื้ อจ า กพ่อพั น ธุ์ปลา

การผสมไข่กับน้ำเ ชื้ อ

ลูกปลาอายุ 1 วัน

ลูกปลาอายุ 7 วัน (ถุงไข่แดงยุบ)

การอนุบ าลลูกปลากระทิ

ลูกปลากระทิงมีการเจริญเติบโตค่อนข้างช้า โดยใช้เวลาถึง 7 วันถุงไข่แดงจึงจะยุบ ลูกปลาแรกฟัก จะนอนนิ่ง ๆ ที่พื้นของถาดฟักไข่ เมื่อลูกปลาอายุ 3 วันจะเริ่มรวมกลุ่มและหลบอยู่ต ามมุมถาด สามารถว่ายน้ำไปมาได้เล็กน้อย เริ่มให้ไรแดงร่อนเป็นอาหารเมื่อลูกปลาอายุได้ 7 วัน และลูกปลาสามารถกินไรแดงร่อนได้ดีเมื่ออายุ 9 วัน

การเลี้ยงปลากระทิง

ลูกปลาอายุ 10–40 วันให้ไรแดงเป็นอาหาร หลังจ า กนั้นจะเริ่มฝึกให้กินเนื้อปลานิลสับละเอียด ปรับขนาดของเนื้อปลาสับต ามขนาดของปากลูกปลา การเลี้ยงลูกปลากระทิงจะประสบปัญหาปลาป ว ยเป็นโ ร คที่เกิดจ า กพ ย า ธิภายนอก เช่น เห็บระฆัง อิพิสไทลิส การรักษาใช้ฟ อ ร์ม าลิ น 25 ซีซี. ต่อน้ำ 1,000 ลิตรเป็นเวลา 3–5 วัน ปลาจะมีอาการดีขึ้น

สถานะทางการตลาด

ราคาปลากระทิง ณ ตลาดไท จ.ปทุมธานี ปลากระทิงที่ใช้ประกอบอาหารทั่วไป อาทิ ปลากระทิงลายและปลากระทิงดำ พบว่า มีราคาจำหน่ายในช่วงกิโลกรัมละ 150-250 บ าท ส่วนปลากระทิงไฟที่ใช้เลี้ยงเป็นปลาสวยงามในตู้ปลามีราคาจำหน่ายตัวละ 5,00-1000 บ าท

แหล่งที่มา https://www.sarakaset.com

เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments