Sunday, 28 May 2023

คาถาชินบัญชร สุดยอดแห่งคาถา ท่องจำเอาไว้

16 Jul 2022
775

พระ ค า ถ า ชิน บั ญ ช ร เป็นหนึ่งในบทสวดมนต์ที่คนไทยรู้จักและนิยมสวดมากที่สุด โดยที่มาถูกสันนิษฐานว่าwระเถระชาวล้านนาเป็นผู้แต่งขึ้น แต่ข้อมูลจากบางแหล่งกล่าวว่ามาจากลังกา

และเป็นพระ ค า ถ า สำคัญใน พิ ธี ก ร ร ม ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเชื่อกันว่าสามารถ ป้ อ ง กั น สรรพ อั น ต ร า ย ทั้งหลายได้เหมือนเกราะเพชรและให้โชคให้ลาภตามที่ปรารถนาได้ ชิน บั ญ ช ร แปลว่า กรง หรือ ซี่กรงของพระชินเจ้า

ค า ถ า ชิน บั ญ ช รควร สวดตอนไหน

ตามที่กล่าวต่อๆกันมา การหัดสวด ค า ถ า ชิน บั ญ ช ร ควรจะเริ่มสวดในวันพฤหัสบดีข้างขึ้น (ยิ่งขึ้นมากยิ่งดี) ให้เตรียมดอกไม้ 3 สี หรือดอกบัว 9 ดอก และดอกมะลิร่วง (เด็ดก้านดอก) 1 กำ ธูปหอมอย่างดี 9 ดอก เทียน จำนวน 9 เล่ม

จากนั้นให้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยการตั้งนะ โม 3 จบ ต่อด้วยบท พุ ท ธ คุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ จากนั้นตั้งจิตนึกถึงสมเด็จโต

วิธีสวด ค า ถ า ชิน บั ญ ช ร (พระ ค า ถ า ชิน บั ญ ช ร แบบย่อ)

ข้อที่ 1 ตั้งนะ โม 3 จบ

นะ โม ตัส สะ ภะ คะ วะ โต อะ ระ หะ โต สัม มา สัม พุท ธัสสะ

นะ โม ตัส สะ ภะ คะ วะ โต อะ ระ หะ โต สัม มา สัม พุท ธัสสะ

นะ โม ตัส สะ ภะ คะ วะ โต อะ ระ หะ โต สัม มา สัม พุท ธัสสะ

ข้อที่ 2 กล่าวบทสวด ค า ถ า ชิน บั ญ ช ร แบบย่อ(สวดแบบสั้น)

ชินะปัญชะระ ปะริตังมัง รักขะตุสัพพะทา (หรือ)

ชินะปัญชะระ สัพปุริวาณัง รักขะตุสัพพะทา (ภาวนา 10 จบ)

อานิสงส์และประโยชน์ของการสวดwระ ค า ถ า ชิน บั ญ ช ร

พระ ค า ถ า ชิน บั ญ ช ร นี้มีอานุภาw ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ มาก หากผู้ใดสวดมนต์ หรือภาวนา ค า ถ า ชิน บั ญ ช ร อยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะกิน เดิน นั่ง นอน หรือภาวนาwระ ค า ถ า

หากสวด ค า ถ า ชิน บั ญ ช ร นี้ขณะทำน้ำมนต์รดแก้ วิ ก ล จ ริ ต แก้ส ร รพ โร คได้หายสิ้น นับว่าเป็นอีกหนึ่งwระ ค า ถ า ที่มีคุณานุภาพ ตามแต่จะป รา ร ถนา ดังคำโบราณที่ว่า “ฝอยท่วมหลังช้าง” เมื่อเดินทางไปที่ใดๆ ให้สวด 10 จบแล้วอธิ ฐ า น ก็จะสำเร็จได้สมดังใจ

ขอบคุณข้อมูล : wongnai.com

Facebook Comments