ข้อคิด

อย่าเอาชีวิตที่มีค่าไปมอบให้ใคร อย่าคิดว่าความดีจะชนะใจใคร

อย่ าเอาความรักไปผูกไว้กับใคร อย่ าเอาชีวิตที่มีค่าไปมอบให้คนที่ไม่เห็นค่า

อย่ ายอมให้ใครมาดูถูก ตราหน้าว่าความรักของเราไม่มีราคา อย่ าห ยิ บ ยื่ น ให้คนอื่นมา แ ท ง เ ร า ซ้ำ ๆ

ด้วยการให้อ ภั ย ให้โอกาส ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า อย่ ายอมปล่อยให้ตัวเองต้องทุกข์ใจ ซ้ำ ๆ

เ จ็ บ ซ้ำ ๆ เพราะคำว่าไม่มีที่ไป อย่ ายอมให้ใครมา ทำ ร้ า ยเรา ซ้ำ ๆ

เพียงเพราะเรารักและไว้ใจ เพราะว่าความดี เอาชนะคนเห็นแก่ตัวไม่ได้

ค ว า ม ส ง ส า ร เอาชนะคนไม่รักไม่ได้เช่นกัน ความทุ่มเท เอาชนะใจใครไม่ได้

ความคาดหวัง เอาใจคนไม่รักไม่ได้ ความซื่ อสั ตย์ เอาชนะคนหลายใจไม่ได้

ความรัก เอาชนะใจคนไม่รักไม่ได้ หากเหนื่อยนักที่ต้องรัก ทุ่มเทให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่า

ก็ควรจะถอยมาตั้งหลักสักพัก ให้ใจได้พักผ่อนเสี ยบ้าง การก้าวออกมาจากจุดที่ยืนอยู่ แม้จะ เ จ็ บ ป ว ด

แต่เราควรให้โอกาสตัวเองได้พัก อย่ าแขวนชีวิตเราไว้กับความพอใจของคนอื่น

ถามตัวเองดูว่า วันนี้ตัวเองเหนื่อยมาพอหรือยัง? อย่ าวิ่งตามคนที่ไม่เห็นค่ามากเกินไป

ช่วยรักตัวเองหน่อย เห็นค่าตัวเองหน่อย ชีวิตเราเอง เราเลือกได้ว่าจะอยู่ในที่ๆ มีความสุข

หรือจะทนทุ กข์ ตลอดไป

ขอบคุณข้อมูล : k i a d t i k u n

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *