ข้อคิด

สวดก่อนนอนวันละครั้ง ช่วยหนุนนำให้ชีวิตเจอแต่สิ่งดีๆ

ก่อนนอนคุณทำอะไรบ้าง ลองหันมาทำสมาธิกัน สวดมนต์ด้วยก็จะดีไม่น้อยเลย วันนี้เราก็เอาบทสวดก่อนนอนสั้นๆ มาฝากทุกคนให้สวดก่อนนอนสัก 7 นาที

คำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ พุ ท ธั ง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สั ม พุ ท โ ธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)

สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

คำอารา ธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ทุติยัมปิ ม ะ ยั ง ภั น เต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิ ก ข า ปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุ ส า ว า ท า เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ ข้ า พ เจ้าจงมีความสุข อะหัง นิททุกโข โหมิ

อะหัง อเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวร อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรค สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

คำแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่น

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิด แก่ เ จ็ บ ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเ ว ร า โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มี เ ว ร แก่กันและกันเลย

อัพย า ปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้เบี ยดเบี ย นซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รั ก ษ า ตนให้พ้นจากทุ ก ข์ ภั ย ทั้งสิ้นเถิด

สวดมนต์ก่อนนอนไม่ใช่ เสริมบุญบารมีเท่านั้น แต่ยังเป็นการทำให้จิตใจสงบมี สมาธิ เวลาทำงานหรือทำกิจกร ร มอะไรก็จะสำเร็จเพราะจะมีส มาธิ มากขึ้น ลองดูนะถ้าไม่เชื่อทำอย่างต่อเนื่องแล้วจะเห็นผลว่าชีวิตดีขึ้นจริง

ขอบคุณข้อมูล : คนบ้านนอก

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *