เกษตรน่ารู้

ร่วมอนุโมทนาบุญ ทำบุญครั้งใหญ่ สมฐานะสะใภ้สิงห์ ‘นุ่น วรนุช-ต๊อด ปิติ’ บริจาค 50 ล้าน ช่วยโรงพยาบ าล

ร่วมอนุโมทนาบุญ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญร อ ดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่าคณะก ร ร มการบริษัทฯ มีมติมอบเงิบ 50 ล้านบ าท เพื่อสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบ าลต่างๆ ที่รับหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่ ว ยจากการติดเชื้ อ ทั้งนี้เนื่องจากเห็นชัดว่า บุคลากรทางการแพทย์ได้เสี ยสละ ทุ่มเทกำลังความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อช่วยหยุดยั้ งการร ะ บ าดของโ ร คและดูแลรักษาผู้ป่ ว ย

ซึ่งเงินจำนวนนี้จะถูกนำไปช่วยเหลือทั้งในด้านของการจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย, Face Shield หรือชุด PPE และจัดซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยในการคัดกรองผู้ป่ ว ยทั้งในส่วนของอาคารแรกรับและหอผู้ป่ ว ย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติ ดเชื้ อของบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการรักษาชีวิตผู้ป่ ว ย เช่น เครื่ องช่ วยห ายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็น เบื้องต้น บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มอบเงิ นบริจ าคให้กับ 6 โรงพยาบ าลหลักของรัฐที่ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่ ว ย  โรงพยาบ าลละ 5 ล้านบ าท

ได้แก่ โรงพยาบ าลศิริราช, โรงพยาบ าลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบ าลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์, โรงพยาบ าลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบ าลราชวิถี และสถาบันบำราศนราดูร รวมทั้งได้มอบเงิน บริจ าคให้กับโรงพยาบ าลในจังหวัดสำคัญทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้ป่ ว ย  ได้แก่ โรงพยาบ าลมหาราชนครเชียงใหม่,โรงพยาบ าลเชียงรายประชานุเคร าะห์, โรงพยาบ าลศูนย์ขอนแก่น, โรงพยาบ าลมหาราชนครราชสีมา, โรงพยาบ าลอุดรธานี, โรงพยาบ าลสุราษฎร์ธานี, โรงพยาบ าลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิบ 50 ล้านบ าท

นอกจากนี้ทางบริษัทได้สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มสิงห์ให้กับโรงพยาบ าลต่างๆ ทั้งในส่วนของการดูแลผู้ป่ ว ยและบุคลากรทางการแพทย์มาโดยตลอด และยืนยันที่จะมอบต่อไปเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุ กคนรวมทั้งผู้ป่ ว ยด้วย

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี  เริ่มต้นวันใหม่” ด้วยการคิดแต่สิ่งดีๆ ศรัทธาในสิ่งที่ดีๆ แล้วจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต อะไรที่มันผ่านไปแล้ว ก็ให้มันผ่านไป ทำวันนี้และวันต่อๆ ไปให้ดีที่สุดพอ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *