ทำบุญ

ทำนากบ แปรรูปลู กอ๊อด แช่แข็งส่งข า ยเมืองนอก โกยเงินปีละ 10 ล้าน

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

ลู กอ๊อดหรือ ลู กฮวก หรือ อีฮวก ในภาษาอีสานหรือภาษาเหนือ เป็นชื่อ เรี ย กของตั วอ่ อนของสัต ว์ครึ่ งบกครึ่งน้ำในอั นดับก บ (Anura) เมื่อโตเ ต็มวัย ลู กอ๊อดจะมีรูปร่างเช่นเดียวกบปกติทั่วไป แต่กระนั้นก็ยังมีกบบางชนิดที่ไม่มีช่วงวัยลู กอ๊อด

ลู กอ๊อด มีรูปร่างโดยทั่วไปคล้ายปลา มีหาง ไม่ มี ขา ห าย ใจ ด้วยเหงือก ส่วนหัวมีขนาดโตมาก ซึ่งลู กอ๊อดของกบแต่ละวงศ์ก็มีรูปร่างและลักษณะแตกต่างออกไป โดยแบ่งตามโครงสร้างของปาก, โครงสร้างของห้องเหงือก, และจำนวนและตำ แหน่ง ของช่ อง เปิด เหงื อ กที่เป็นทางผ่ าน ออกของน้ำ

ในช่วงนี้ถึงแม้จะมีหลากหลายอาชีพส่วนใหญ่ได้รับค วา มเดื อ ดร้ อ น ทำให้ตัวเลขด้านเศร ษฐ กิจ การค้า ผลผลิตการเกษตรราคา ต ก ต่ำ บางรา ยต กง าน ข า ด ร าย ได้

แต่สำหรับชาวบ้านหนองแต้ หมู่ 7 ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม รวมเกือบ 200 ครัวเรือน ซึ่งมีอา ชี พ ทำนากบข า ยลู กอ๊อดมานานหลาย 10 ปี ในช่วงฤ ดู แ ล้ ง ก่อนถึงฤดูฝนทำนาปี โดยปีที่ผ่านมาเจอพิ ษ เศ ร ษ ฐ กิจ ทำให้เกิดแนวคิดหันมาพลิกวิ ก ฤ ติ เป็นโอกาส

เนื่องจากปกติ จะ ทำ น ากบ ส่งข า ย เฉพาะลู กอ๊อดตัวสด หรือชาวบ้านเรียกว่าลู ก ฮ วก ทั่วภาคอีสาน นิยมทำไปปรุงเมนูเด็ด แกงอ่อม ต้ม ห่อหมก หลากหลายเมนู เคยสร้างรา ย ไ ด้ปี ละ ไม่ ต่ำ กว่า 10 ล้านบ าท

แต่ปีที่ผ่านมามี ปั ญ ห า ด้านการตลาดข า ย ไม่ทัน ข า ดทุน เพราะมีห้วงเวลาข า ย ประมาณ 2-3 เดือน จนกระทั่งมีการตั้งกลุ่มวิ ส า ห กิ จแ ป ร รู ปลู กอ๊อดและกบ แช่แข็งส่งข า ย แทนการ ข า ย แบบ ส ด เพื่อให้สามารถ ข า ย ไ ด้ตลอดปี และเพิ่มช่องทางกา ร ต ล า ด ทำให้ปร ะ ส บความ สำ เร็ จ สามารถ ข า ยลู กอ๊อด แ ช่ แ ข็ ง รวมถึงกบแ ช่ แ ข็ ง ได้ตลอดปีอีกทั้งยังทำการตล า ดออนไลน์ส่งข า ย ถึงเมืองนอก สร้างร ายได้

โดยจะใช้พื้นที่นา เป็นบ่อเลี้ยงกบ ซึ่งจะเลี้ยงพ่อพั น ธุ์ แม่พั น ธุ์ ไว้อายุประมาณ 1 ปี ถึงช่วงฤดูเ ลี้ ยงจะนำมาปล่อยลงบ่อที่เป็นพื้นที่นา จำนวนตามความเหมาะสม ใช้เวลา 1 คืน ให้กบอายุ 1 ปี ที่พร้อม ผสมพั น ธุ์ วางไข่ และจับพ่อพั น ธุ์แม่พั น ธุ์ ออกจากบ่อ จากนั้น จะดูแลเพาะเลี้ยงลู ก อ๊ อ ด ให้โตก่อนนำไป ข า ย ส่วนอาหารจะเป็นหัวอาหารเลี้ยงปลาดุก ใช้เวลาประมาณ 20 -25 วัน

ตัวลู กอ๊อดจะโตเต็มที่พอ ข า ย ปกติมีพ่อค้า แม่ค้ามา รั บ ซื้ อ จากทั่วอีสาน กิโลกรัม ล ะ ป ร ะมาณ 80 -100 บ าท โดยจะบรรจุใส่ถุงละประมาณ 1 กิโลกรัม อั ด อ็อ ก ซิ เจ น เพื่อส่ง ข า ย ไปยังตลาดได้ประมาณ 7 – 8 ชั่วโมง เนื่องจากส่วนใหญ่จะนำไป ข า ย แบบสดๆ แต่ปีที่ผ่านมาเ ดือ ดร้ อ นห นัก พ่อค้าแม่ค้ามา ซื้ อ ลดลง จึงหาทางแก้ปั ญ ห า ด้านการตลาด ที่ส่ง ข า ย ไม่ให้ข า ดทุน

นายสนธยา ฝาละมี อายุ 45 ปี เปิดเผยอีกว่า จากนั้นจึงได้หันมา รว มกลุ่มตั้งวิ สา ห กิจชุมชนแ ปร รูป ลู กอ๊อด และกบ เพื่อทำการแป รรู ป ทำการตลาดรูปแบบใหม่ คือ การนำลู กอ๊อด ข า ย ทั้งตัวสด และนำมาแ ป ร รู ปนำเ ค รื่ อง ในออก ก่อนนำไปบ รร จุ ถุงซีลถุงสูญญากาศ แ ช่ แ ข็ง

ลู กอ๊อด จะ ข า ย ในกิโลกรัมละ 220 บ าท นอกจากนี้ยังมีกบตัวใหญ่อายุประมาณ 2 -3 เดือน ชำแหละแช่แข็ง ข า ย กิโลกรัมละประมาณ 150 บ าท ซึ่งซื้อจากเกษตรกรประมาณกิโลกรัมละ 80 บ าท

นอกจากนี้ได้เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ส่ง ข า ย ทั่วประเทศ รวมถึง ต่า ง ประเทศ กลายเป็นสินค้าที่ ตล าด ต้อง กา รมากขึ้น และสามารถ ข า ย ได้ตลอดปี จึงได้รั บซื้ อ จากเกษ ต ร กรที่เลี้ยงทั้งลู ก อ๊ อ ด และกบ ตัว ให ญ่ มาแปรรูป แช่แข็งส่ง ข า ย ตลอดปี

จากที่ ข า ย ช่วงประมาณ 2 -3 เดือน เพราะหากลู กกบโตเกินขนาดจะ ข า ย ยากและแบกต้นทุน จึงใช้วิธีการแช่แข็ง ส่ง ข า ย สามารถเก็บไว้ได้นาน 9 -10 เดือน ทำให้สามารถ ข า ย ได้ตลอดปีจนถึง ร อ บ ปีฤดูกาลผ ลิ ตพ อดี

ขอบคุณข้อมูล : nationtv เรียบเรียงโดย เพจสายบุญ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *