ช่วยเหลือสังคม

ครูน้ำ ต าซึม บ้านนักเรียน ป.1 ลำบ ากอาศัย 7 ชีวิตแ ออั ดในกระท่อมไม้เก่ า ๆ

บางครั้งปริมาณของ “ความสุข” ไม่ไ ด้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ   แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างห าก   วันนี้เราเรื่องราวสุ ดน่ าส ง ส าร หลังคุณครูประชาสัมพันธ์ขอความช่ วยเหลื อผู้ใจบุญรับบริจ าคสิ่งของช่ วยเหลื อครอบครัวของนักเรียนชั้น ป.1 หลังเห็นสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวที่แส นลำบ าก 7 ชีวิตแ อ อั ดในกระท่อมไม้เก่ า ๆ ที่จะเรียกว่าบ้านก็เรียกได้ไ ม่ เต็มป าก

คุณครูหลายคนต้องเสี ยน้ำ ต าเมื่อเห็นสภ าพบ้านของน้องปรมิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดศิริสุขาราม ที่มีสภาพทรุ ดโท ร มอย่างหนั ก บ้านของน้องปรมิน หลังนี้จะเรียกว่า บ้านก็พูดได้ไ ม่เต็ ม ป าก เป็นเพียงบ้านไม้เก่ า ๆ กันแดดกันฝนชั่ วคร าว ไม่มีน้ำประปา ไม่มีไฟฟ้าใช้ ห ากเด็ก ๆ ไม่มีห้องน้ำ ต กอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ เรียกได้ว่าเป็นสภาพบ้านที่ไ ร้ความป ล อดภั ย มีผลทางจิตใจของเด็ก การพักผ่อนนอนหลั บ ไม่เต็มอิ่ม น้องปรมิน มีพี่ร่วมบิดามารดา ทั้งหม ด 3 คน ทั้ง 3 คน เป็นนักเรียนชั้น ป. 1 และมารดาป่ว ย เป็นโร ค วั ณโ ร ค   ส่วนบิดาได้ทิ้ งพวกเขาไปกว่า 3 ปี มีเพียงคุณตาเพียงคนเดียว ที่มีร ายได้ จากการ รับจ้ างเลี้ยงเป็ด วันละ 50 บ าท ที่ต้องดูแล 7 ชีวิตในแต่ละวัน ผู้อำนวยการ และคุณครูประจำชั้น ได้ให้การช่ วยเหลื อโดยระบบดูแลช่ วยเหลื อมาโดยตลอด

ขณะนี้ทางโรงเรียนยังไม่เปิดรับเงินบริจ าคหากท่านประสงค์จะช่ วยเหลื อเด็กโดยการบริจ าคสิ่งของสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ของโรงเรียนเลยครับ  เด็กชายปรมินทร์ กลมกล่อม โรงเรียนวัดสิริสุขาราม หมู่ ที่4 ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190 โทร 095-805-0478

แอดมินขอเป็นกำลังใจให้นน้องๆอดทน และเป็นเด็กดีของครอบครัวคนดีสักวันจะได้ดี ทำตัว ให้มีคุณค่ากับ “เวลา” ที่เหลื ออยู่  อดทนสู้ “โช คช ะ ต า” อย่ าท้ อ ถ อย  หัด “เดินหน้า” ไม่ใช่มั วแต่ “ร อค อย” จะ “ดีมาก” หรือ “ดีน้อย” ก็ขึ้นอยู่กับ “ตัวคุณ”

แหล่งที่มา: bigberm

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *